جستجو :
 منوی اصلی
 
  واحد سازمانی
نام کارمند :خانم ناجیه نام خانوادگی:طالب
سمت سازمانی :متصدی امور ماشین نویسی آموزش شماره تماس :
شرح وظائف و مسئولیتهای تایپیست اداره آموزش

رديف

عناوين

1

تايپ كليه نامه هاي مقاطع مختلف اداره آموزش .

2

تايپ فرمهاي ارزشيابي دوره باليني و همچنين كليه فرمهاي دانشگاه آزاد .

3

تايپ نامه ها وانواع فرمهاي درخواستي دانشجويان كه شخصاً مراجعه مي كنند .

4

تايپ ريز نمرات كل واحدهاي گذرانده در تعرفه هاي تحصيلي دانشجويان فارغ التحصيل همراه با دو فرم تك برگ جزو پرونده و تحويل به كارشناسان امور فارغ التحصيلان .

5

تايپ برنامه هفتگي كلاسها و برنامه هاي امتحاني امور كلاسها و امتحانات .

6

تايپ برنامه هاي امتحاني و درسي دوره باليني ، فيزيوپات ، علوم پايه و اكسترني .

7

تايپ نامه هاي مشروطي كليه مقاطع و تايپ اسامي دانشجويان مشروطي هر مقطع براي نصب به بولتن.

8

تايپ صورتجلسه هاي انجام آزمون در آزمون هاي جامع .

9

تايپ كارتهاي همكاران شركت كننده در آزمون جامع .

10

تايپ آمار وضعيت تحصيلي دانشجويان شاهد و ايثارگر .

11

تايپ كليه فرمهاي انترني ، اكسترني ، فيزيوپات ، علوم پايه ، رزيدنتي و امور فارغ التحصيلان و امور كلاسها و امتحانات .

12

تايپ اسامي دانشجويان ممتاز هرمقطع و نامه هاي مربوطه براي ارسال به خانواده ها .

13

تايپ اطلاعيه ها براي نصب به بولتن .

14

تايپ انتخاب واحد و چرخه بخشهاي اكسترني .