آقای علی خلیل زاد

فرم تسویه حساب از مراکز دانشگاهی
راهنمای دانش آموختگان متقاضی دریافت مدارک تحصیلی

فرایند دسترسی دانش آموختگان به  برنامه پورتال جهت پیگیری مراحل صدور و تایید فرم فراغت از تحصیل
آدرس پورتال دانش آموختگان وزارت بهداشت جهت پیگیری مراحل تایید فراغت از تحصیل
راهنمای دریافت شماره نظام پزشکی


شرح وظائف و مسئولیتهای کارشناس امور دانش آموختگان

رديف اختصاصي

عناوين

1

امور فارغ التحصيلي و صدور فرم فراغت از تحصيل براي دانشجويان مقطع دكتري  پزشكي عمومی و ثبت در سامانه

2

ارسال خلاصه پرونده تحصيلي به حوزه معاونت محترم آموزشي دانشگاه (از دي ماه 1395 بصورت بايگاني الكترونيكي و اسكن مدارك انجام مي پذيرد).
 

3

تطبيق مشخصات با سوابق موجود و تاييد دانشنامه هاي فارغ التحصيلان
 

4

انجام مكاتبات و درخواست هاي دانش آموختگان
 

5

اخذ مجوز و پاسخ به استعلام فرم هاي خارجي در مورد مدارك تحصيلي دانش آموختگان دانشكده

 

سمت سازمانی:کارشناس امور دانش آموختگان

  • 33362138
  • https://medfac.tbzmed.ac.ir/PChart/9/29/