کارشناسان معاونت تحقیقات

نام و نام خانوادگی

سمت

خانم دکتر لاله شاهسار

کارشناس پژوهش

خانم دکتر  الیزا صادقی فر

کارشناس پژوهش

خانم الناز پور رحیم

کارشناس پژوهش

خانم زینب نعمتی

کارشناس پژوهش

خانم سمیه مرجانی

کارشناس پژوهش

خانم شیما مظلومی

کارشناس پژوهش

آقای هادی ایلغمی 

کارشناس علم سنجی

خانم سلمانی 

مسئول دفتر معاونت