برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی
تاریخ : سه شنبه 8 مهر 1393
کد 472

دکتر محامی اسکویی- استادیار انگل شناسی و آقاي نادر قبولي

 

                                                                             

 آقاي نادر قبولي                                                                              دکتر محامی اسکویی

 

بررسي ژنوتايپ­ ايزوله­هاي انساني و دامی اکينوکوکوس گرانولوزوس با استفاده از ژن ميتوکندريال سيتوکروم اکسيداز 1 (cox1 ) به روش تعيين توالی نوکلئوتيدها در تبريز

هيداتيدوز يک عفونت زئونوز مزمن است که توسط مرحلة لاروي کرم نواري سگ به نام اکينوکوکوس گرانولوزوس ايجاد مي­شود. اين بيماري به لحاظ گسترش جهاني از نظر پزشکي و اقتصادي داراي اهميت مي­باشد.بررسي حاضر اولین مطالعه تعیین ژنوتایپ اکينوکوکوس گرانولوزوس به روش Sequencing در این منطقه می باشد.نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که ژنوتایپ G1 (سویه گوسفندی)، ژنوتایپ غالب اکينوکوکوس گرانولوزوس در شهرستان تبریز می­باشد.از 16 نمونه گاوی که تعیین ژنوتایپ شدند،همه نمونه ها داراي ژنوتایپG1B (سویه گوسفندی) بودند. از 19 نمونه گوسفندی، يك نمونه ژنوتایپ G3 (سویه بوفالو)، يك نمونه G1D و 17 نمونه ژنوتایپ G1Bبودند. از 10 نمونه انسانی نيز 7 مورد G1B  و 3 نمونه G3بودند. ايزوله­C15 گاوی(G1B ) باKJ540226 : Accession number ، ايزولهH4انسانی  (G1B ) باKJ540228Accession number :  ، ايزوله H1 انسانی (G3 ) با KJ540230 : Accession number ، و سه ايزوله گوسفندي (G1B (G1D) و G3) ) به ترتیب با Accession numbers : KJ540227, KJ540229, KJ540231 حاصل شده از این مطالعه در GenBank ثبت گردیده و قابل دسترسی می­باشند. نتايج مربوط به تعيين ژنوتايپ­ها و بررسی شجره­شناسی(فيلوژنی) اکينوکوکوس گرانولوزوس در يک منطقه می­تواند در مطالعات مختلفی از جمله مطالعات مربوط به پيشگيری و كنترل، اپيدميولوژی بيماري، طراحی واکسن، حساسيت به دارو، بررسي چرخه زندگي، انتقال و ميزان پيشرفت بيماري مورد استفاده قرار گيرد. از آنجائي­كه توزيع ميزبانان واسط موجود در مناطق مختلف جهان و ايران متفاوت بوده و احتمال تفاوت در ژنوتايپ مناطق مختلف نيز وجود دارد، بنابراين كنترل بيماري در يك منطقه به خصوص از طريق تهيه واكسن، احتمالاً تحت تأثير ژنوتايپ­هاي غالب آن منطقه خواهد بود. بنابراین مطالعة حاضر نيز میتواند پایه و اساس برای طراحی مطالعات بعدی در زمینة موارد مطرح شدة فوق باشد.

   • نوشته شده
  • در سه شنبه 8 مهر 1393
  • ساعت 10
  • توسط سویل صدرالدینی
  • تعداد بازدید 3842
  • تایید شده
  • در 1396/01/24
  • ساعت 8:46