ریاست دانشکده

 
 
 
 


      ریاست دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

           دكتر داریوش سوادی اسکوئی        
 
بیماریهای مغز و اعصاب
استاد
CV
 

savadiosgouei@tbzmed.ac.ir