برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

1-طرح درس واحدهای رشته پزشکی:
نظام آموزشی جدید (طرح ادغام)
بسته 1 علوم پایه 
بسته 2 علوم پایه
بسته 3 علوم پایه
بسته 4 علوم پایه
بسته 5 علوم پایه


نظام آمورشی قبلی
طرح درسی آناتومی اندام (دکتر عابد الهی)
طرح درسی آناتومی تنه (دکتر عابد الهی)
طرح درسی آناتومی سر و گردن (دکتر عابد الهی)
طرح دوره بافت شناسي عملي
طرح درس دکتر سليماني راد پزشکي عمومي-جنين شناسي (17جلسه)
طرح درس بافت شناسي عمومي (33جلسه) 
طرح درس دکتر محمدي آناتومي تنه نظري-(22جلسه)
طرح درس دکتر محمدي آناتومي سر و گردن-(17جلسه)
طرح درس دکتر محمدي آناتومي اندام-(17جلسه)
طرح درس آناتومي سر و گردن دکتر عابدالهي پزشکي و دندانپزشکي-(16جلسه)
طرح درس آناتومي تنه و نوروآناتومي دکتر عابدالهي کارشناسي ارشد فيزيولوژي-(16جلسه)
طرح درس دکتر عابدالهي آناتومي  اندام عملي-(16جلسه)
طرح درس دکتر همتي-جنين شناسي-(17جلسه)
طرح درس دکتر طايفي آناتومي اندام عملي-(17جلسه)
طرح درس دکتر طايفيآناتومي اندام نظري-(17جلسه)
طرح درس دکتر طايفي آناتومي سر و گردن نظري-(17جلسه)
دهان و دندان عملي دندان پزشکي( سليماني راد، دکتر روشنگر، دکترمحمد نژاد و دکتر همتي)-(14جلسه)


2-طرح درس واحدهای رشته دندان‌پزشکی:
نظام آموزشی جدید (طرح ادغام)
طرح درسی  آناتومی سر و گردن دندانپزشکی
طرح درسی استخوان شناسی رزیدنت رادیولوژی دندان و فک و صورت

بافت شناسي دندان‌پزشکي (سليماني راد)-(15جلسه)
جنين شناسي پزشکي دندانپزشکي (دکتر روشنگر)-(9جلسه)


نظام آمورشی قبلی
طرح درس آناتومي سر و گردن دکتر عابدالهي پزشکي و دندانپزشکي-(16جلسه)
طرح درس آناتومي تنه و نوروآناتومي دکتر عابدالهي کارشناسي ارشد فيزيولوژي-(16جلسه)
دهان و دندان عملي دندان پزشکي( سليماني راد، دکتر روشنگر، دکترمحمد نژاد و دکتر همتي)-(14جلسه)

بافت شناسي پزشکي دندان‌پزشکي (سليماني راد)-(15جلسه)
جنين شناسي پزشکي دندانپزشکي (دکتر روشنگر)-(9جلسه)


3-طرح درس واحدهای سایر رشته‌ها:
آناتومي اندام نظري -فيزيوتراپي دانشکده  توانبخشي دکتر طايفي-(16جلسه)
آناتومي اندام عملي-فيزيوتراپي دانشکده : توانبخشي(دکتر طايفي)-(17جلسه)
آناتومي ٢ راديولوژي دکتر حميد طا يفي نصرآبادي-(17جلسه)

طرح درسی آناتومی عمومی 2 هوشبری (دکتر عابد الهی)
طرح درسی آناتومی عمومی داروسازی (دکتر عابد الهی)