برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی


lesson plan/Dr kazemi
مقاله نویسی انگلیسی.doc
قارچ شناسی-داروسازی.doc
قارچ شناسی-پزشکی.doc
قارچ شناسی -تغذیه
قارچ شناسی -دندان پزشکی
سیستم های اطلاع رسانی پزشکی کارشناسی ارشد

lesson plan/ Dr mahamii
طرح درس انگل شناسی رشته دندانپزشکی
طرح درس پرستاري عملي
طرح درس پرستاري نظري
طرح درس تك ياخته شناسي عملي علوم آزمايشگاهي پيوسته
طرح درس تك ياخته شناسي نظري علوم آزمايشگاهي پيوسته
طرح درس داروسازی عملي
طرح درس داروسازی نظري
طرح درس تک یاخته شناسی 1 نظری کارشناسی ارشد انگل شناسی
طرح درس تک یاخته شناسی 1 عملی کارشناسی ارشد انگل شناسی
طرح درس تک یاخته شناسی 1 نظری کارشناسی ارشد میکروب شناسی
طرح درس تک یاخته شناسی 1 عملی کارشناسی ارشد میکروب شناسی

lesson plan/Dr hazratian
طرح درس انگل شناسی قسمت حشره شناسی پزشکی دانشجویان پزشکی
طرح درس انگل شناسی قسمت حشره شناسی پزشکی دارو سازی
طرح درس حشره شناسی پزشکی ارشد انگل شناسی
طرح درس حشره شناسی پزشکی بهداشت عمومی
طرح درس حشره شناسی پزشکی علوم آزمایشگاهی
طرح درس روشهای مبارزه با ناقلین بهداشت محیط


Lesson Plan\ Dr nami
ارشد انگل نظری و عملی
بهداشت عمومی نظری و عملی
بهداشت محیط نظری
پرستاری نظری و عملی
پزشکی عملی
داروسازی عملی
علوم آزمایشگاهی پیوسته نظری و عملی


Lesson plan \ Dr Ahmad pour
بهداشت عمومی
پرستاری
تغذیه
تک ياخته شناسی 1 کارشناسی ارشد انگل شناسی
تک ياخته شناسی 1 کارشناسی ارشد میکروب شناسی
تک ياخته شناسی عملی پزشکی
تک ياخته شناسی نظری پزشکی
کرم شناسی عملی علوم آزمايشگاهی پیوسته
کرم شناسی نظری علوم آزمايشگاهی پیوستهLesson plan \ Dr Espotin
کرم شناسی نظری بهداشت محیط
کرم شناسی 2 نظری کارشناسی ارشد
کرم شناسی عملی پرستاری
کرم شناسی عملی پزشکی تر م 3
کرم شناسی عملی داروسازی
کرم شناسی عملی علوم آزمايشگاهی پیوسته
کرم شناسی نظری پرستاری
کرم شناسی نظری پزشکی ترم 3
کرم شناسی نظری داروسازی
کرم شناسی نظری علوم آزمايشگاهی پیوسته