جستجو :
 منوی اصلی
 
  کارمندان
نام و نام خانوادگي مسئوليت مدرک تحصيلي
دکتر فرزاد رحمانی ریاست کتابخانه هیئت علمی
خانم ناهید خیری کتابدار مسئول لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
خانم شیرین ینگجه خدمات فنی لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
خانم سعیده حامدی مقدم خدمات فنی لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
خانم زهره دیده بانی میز امانت لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی