جستجو :
 منوی اصلی
 
  پرسنل-دفتر توسعه آموزش

  سرپرست دفتر توسعه آموزش  

 


       

 

 
       


نام و نام خانوادگي: ژاله روحاني
رشته تحصيلي : علوم اجتماعي - گرايش پژوهشگري
سال استخدام : 16/4/1370
عنوان سازماني: كارشناس خدمات آموزشي
واحد خدمت: EDO دانشكده پزشكي
مسئوليت : كارشناس گروههاي آموزشي علو پايه :علوم تشريح و بافت شناسي- بيوشيمي - انگل شناسي - ايمني شناسي - ژنتيك

 
                           

رقیه ماکویی

   کارشناس آمار
                     

    
 


سهیلا مجتبائی مطلق
 لیسانس آمارو مدارک پزشکی
 کارشناس EDO (علوم پایه )
 گروه : فیزیک پزشکی , فیزیولوژی , میکروب شناسی