برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

1- تقسیم بندی دانشجویان در گروههای 18 گانه با هماهنگی و همکاری نماینده ورودیهای هر سال و کنترل آنها از لحاظ تعداد کل و تعداد مذکر و مونث بودن .
2- معرفی دانشجویان به بخشها بطور ماهانه – بایگانی سوابق معرفی ها ارائه سوابق معرفی نامه به بخشها در صورت مفقود شدن آنها .
3- انجام امورات مربوط به افتتاح حساب انترنی و کنترل دانشجویان از لحاظ متاهلی ( اخذ و ضبط و بایگانی مدارک مربوطه )
4- تنظیم لیست حقوق انترنی بطور ماهانه بر اساس عملکرد و شماره حساب و وضعیت متاهلی و بایگانی سوابق
5- کنترل تعداد حقوق دریافتی توسط انترنها بطوریکه نباید هیچکدام کمتر یا بیشتر از 18 ماه حقوق گرفته باشند .
6- اعلام تاریخ عملکرد انترهای مهمان به دانشگاههای مبداء جهت اخذ وام از دانشگاه مربوطه .
7- کنترل و درج و بایگانی نمرات ارسالی از بخشهای کارورزی
8- صدور گواهی های اشتغال به تحصیل
9- جوابگویی به ارباب رجوع و نامه های متفرقه و بررسی سوابق مورد نیاز
10- استعلام نمرات از بخشها ( در خصوص نمراتی که بخشها به علل مختلف دیر اقدام می کنند . )
11- پخش فرمهای ارزشیابی ارسالی از اداره کل آموزش بین دانشجویان انترن و جمع آوری آن و انجام اقدامات بعدی .
12- اخذ تسویه حساب واحدهای مقاطع قبل و معدل دانشجویان تا اکسترنی ( اکسترنی 1 و 2 ) و کنترل طبق دستور العمل وزارتی
13- نوشتن نمرات انترنها در تعرفه ای کلی و حفظ و نگهداری کلیه تعرفه های دانشجویان تا زمان فارغ التحصیلی .
14- تنظیم چرخه انترنی بخشها از هر 18 ماه یکبار
15- شرکت در امتحانات دانشکده به عنوان رابط و ناظر
16- کنترل درجه نمره پایان نامه دانشجویان در دفتر کبیر و تعرفه
17- حفظ سوابق و آیین نامه های مربوط به نظام آموزشی انترنی
18- کنترل کلیه دانشجویان از لحاظ نمره پره انترنی و حفظ نگهداری کلیه نتایج پیش کارورزی واعلام سوابق درخواستی به استعلام های مربوط به نتایج امتحان پره انترنی
19- اعلام وضعیت دانشجویان به صورت درخواست ( ایثارگران – بورسیه ها- اداره جات- بنیاد شهید
20- پخش فرم تسویه حساب به کلیه دانشجویان و راهنمایی آنها جهت اخذ تسویه از واحدهای مربوطه
21- تکثیر و پخش منابع امتحان پیش کارورزی در بین کلیه متقاضیان مهمانی و دوره های تکمیلی
22- قبول و بررسی درخواستها طبق ضوابط رایج تنظیم و چرخه مناسب
23- معرفی و بخش اخذ نمرات و درج و بایگانی
24- کنترل دوره تکمیلی از لحاظ شهریه و اخذ و بایگانی فیشهای مربوط
25- اعلام نمرات به دانشگاههای مبداء
26- پخش فرم تسویه و کنترل آن بعد از اتمام تسویه کل دوره 18 ماه با مرخصی
27- غیرفعال نمودن دانشجویان فارغ التحصیل در برنامه سماء
28- اخذ عكس پس از تكميل در فرم مخصوص جهت اسكن ء ا رسال به معاونت آموزشي
29- اخذ کارت بیمارستان موقع فارغ التحصیل
30-برگزاری آزمون صلایت بالینی در موعدهای مقرر