برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

طرح درس - نیمسال اول 98-99: 
طرح درس ژنتیک - بهداشت محیط - نیمسال اول 98 - دکتر ضازاده
طرح درس ژنتیک - کارشناسی پرستاری - نیمسال اول 98 - دکتر علی وند
طرح درس ژنتیک - کارشناسی فیزیوتراپی - نیمسال اول 98 - دکتر بسطامی
طرح درس ژنتیک - کارشناسی علوم آزمایشگاهی - نیمسال اول 98 - دکتر بسطامی
طرح درس ژنتیک - کارشناسی گفتار درمانی - نیمسال اول 98 - دکتر امامعلیزاده
طرح درس ژنتیک پزشکی - دکتری پزشکی مولکولی - نیمسال اول 98 - دکتر بسطامی
طرح درس بیولوژی سلولی و ژنتیک - کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی - نیمسال اول 98

طرح درس ژنتیک انسانی - پزشکی عمومی - نیمسال اول 98 - دکتر شکاری- دکتر منصوری - دکتر سخی نیا


طرح درس و دوره نیمسال اول 98-97 و نیمسال دوم 97-96:
طرح دوره ژنتیک انسانی - دانشجویان دندانپزشکی
طرح درس و بیان اهداف آموزشی ژنتیک پزشکی - دانشجویان پزشکی - نیمسال اول 98-97
طرح دوره ژنتیک پزشکی- دانشجویان پزشکی - نیسمسال اول تحصیلی 98-97
سرفصل جلسات ژنتیک پزشکی - دوره دکتری حرفه ای پزشکی - نیمسال اول 97-98

طرح دوره ژنتیک پزشکی- دانشجویان پزشکی - نیسمسال دوم تحصیلی 97-96
سرفصل جلسات ژنتیک پزشکی - دوره دکتر حرفه ای پزشکی - نیمسال دوم 97-96 

طرح درس خارج از دانشکده :

ژنتیک پزشکی و سندرم های دارای اختلات حرکتی - کارشناسی فیزیوتراپی (دانشکده پیراپزشکی)

طرح درس ژنتیک پزشکی و مشاوره ژنتیک کارشناسی مامایی (دانشکده پرستاری و مامایی)

طرح درس ژنتیک پزشکی - کارشناسی شنوایی شناسی (دانشکده توانبخشی - 1397)


طرح درس و دوره کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

 تازه هاي ژنتيک- کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی - 1397

 مهندسي ژنتيک- کارشناسی  ارشد ژنتیک انسانی - 1397 

ژنتیک انسانی - کارشناسی ارشد ژنتیک -1397

سیتوژنتیک - کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 

ژنتیک سرطان کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی