جستجو :
 منوی اصلی
 
  فعالیت
 

· دریافت پرونده علمی اعضاء محترم هیأت علمی متقاضی ارتقاء مرتبه از دبیر محترم کمیته منتخب جهت ارزیابی علمی مقالات از قبیل بررسی Index, Impact Factor, Citations و ...

· تماس با عضو محترم هیأت علمی درصورت بروز هرگونه ابهام جهت رفع آن در پرونده قبل از ارجاع به کمیته منتخب.

· ارسال پرونده علمی اعضاء محترم هیأت علمی متقاضی ارتقاء مرتبه به دبیر محترم کمیته منتخب جهت طرح در کمیته و اقدامات متعاقب آن.

· پاسخگویی در کمیته منتخب دانشکده درصورت بروز هرگونه ابهام در ارزیابی مقالات.

· مشاوره به اعضاء محترم هیأت علمی متقاضی ارتقاء مرتبه جهت ارائه مقالات جهت بررسی و نحوه تکمیل فرمهای خوداظهاری مقالات علمی.