برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

رديف عناوين
1 دريافت پروپوزال طرح تحقيقاتی
2 بررسی اوليه بندها و ضمائم درخواستی ( الف- کپی صورت جلسه تصويب طرح در گروه ، ب- نامه مدير گروه ، ج- 3 مقاله full text ، د- تعيين اولويت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ، ه- امضای همکاران طرح )
3 تشکيل پرونده طرح تحقيقاتی
4 بررسی اولیه طرح های تحقيقاتی ارائه شده به صورت تعيين کلمات کليدی و search کلمات
5 در صورت تکراری بودن موضوع و پژوهش فوق : برگشت اوليه طرح
6 در صورت عدم تکراری بودن پژوهش فوق، تعيين داور با رشته ای مرتبط با موضوع فوق جهت داوری طرح تحقيقاتی
7 محرمانه نمودن پروپوزال مربوطه و تکثير فرم ها به تعداد داوران
8 هماهنگی جهت ارسال طرح های تحقيقاتی به داوران منتخب
9 پی گيری جهت دريافت نظرات داوری از داوران منتخب
10 دريافت نظرات داوران مربوطه و جمع بندی نظرات
11 هماهنگی با اعضا شورای طرح های تحقيقاتی جهت تشکيل شورا پس از طی مراحل فوق و تکميل پرونده
12 مطرح نمودن طرح تحقيقاتی فوق به همراه نظرات داوران و همچنين دريافت نظرات اعضای شورا
13 جمع بندی نظرات داوران و اعضای شورا و ارائه آن به مجری طرح تحقيقاتی درخواست از ايشان جهت ارسال طرح تصحيح شده
14 در صورت تصويب و رد طرح مکاتبه و ارسال ضمائم ، داوری ها ، کپی صورت جلسه به معاونت پژوهشی دانشگاه جهت تصويب نهايی و رونوشت به مجری
15 ارسال نام داوران و ساعات اداری به معاونت پژوهشی علوم پزشکی دانشگاه جهت پرداخت حق الزحمه
16 درج ساعات داوری زونکن مربوطه
17 انعکاس آيين نامه های داخلی دانشگاه و يا وزارت خانه مربوط به طرح ها به بخش های بالينی و علوم پايه
18 تشکيل جلسات با معاونين پژوهشی گروه های آموزشی به همراه حضور معاونت محترم پژوهش دانشکده و ارائه پسخوراند در مورد عملکرد معاونت پژوهشی دانشکده و معاونين پژوهشی گروه های آموزشی و بررسی مشکلات و نظرات ارائه شده توسط معاونين پژوهشی