برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی


 • اولويت هاي پژوهشي
 • دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تبريز - حوزه معاونت پژوهشي
 • 1389-1385

پژوهش تلاشی دقيق و سازمان يافته براي يافتن حقيقت است و رسالت اصلي پژوهش در دانشگاههاي علوم پزشكي، ايجاد محيط و بستر مناسب برای توليد دانش و استفاده از آنها جهت حل مشکلات و ارتقاء سلامت جامعه در عرصه هاي مختلف مي باشد. از طرف ديگر، عرصه های سلامت بسيار متنوع و گسترده بوده و بدليل محدوديت منابع، امکان فعاليت در تمامی اين عرصه ها و پاسخگوئی به تمامی نيازهای پژوهشی جامعه نه معقول و نه ممکن است. ازاين رو، يکی از مهمترين اقدامات در حوزة مديريت پژوهش، تعيين اولويتهای پژوهشی می باشد. بديهی است در تعيين اولويتها بايستی تمامی تلاش را بکار برد تا اين تعيين اولويتها واقع بينانه و بر اساس روشهای علمی کارآمد صورت پذيرد. علاوه بر اين، تعيين اولويتها- حتی اگر به بهترين نحو ممکن صورت پذيرفته باشد- به تنهائی کافی نبوده و ضروری است اقدامات عملی موثر برای حرکت در راستای اولويتهای تدوين يافته نيز در سرلوحة برنامه های مجموعة دانشگاه قرار گيرد. براين اساس، به منظور بهبود برنامه های قبلی و بدنبال تدوين برنامه راهبردی حوزة پژوهش دانشگاه در سال 82، موضوع تعيين اولويت هاي پژوهشي دانشگاه و حرکت در جهت اين اولويتها، بعنوان يکی از اهداف اصلی معاونت پژوهشی در برنامة راهبردی آن لحاظ گرديد. آنچه پيش روی شما قرار گرفته است ماحصل اقداماتی است که توسط گروهی از محققين و کارشناسان و در قالب يک طرح تحقيقاتی انجام يافته و بعنوان اولويتهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبريز منتشر شده است.

عناوين اولويت هاي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

1- سرطانها

   • الف : لوسمي ها

1.بررسي هاي سيتوژنتيك و مولكولي
2.اپيدميولوژي و عوامل خطر
   • ب: سرطان پستان
1.بررسي اپيدميولوژيك و عوامل خطر و زمينه هاي ژنتيكي
2.ارزيابي روشهاي تشخيصي زودرس و غربالگري موثر مبتني بر شواهد و شرايط جامعه و نظام سلامت
3.راهکارهاي اداره و پيگيري موثر بيماران مبتني بر شواهد و شرايط جامعه
   • ج: سرطان سرويكس
1.اپيدميولوژي و‌عوامل خطر
2.غربالگري و روشهاي تشخيصي زودرس موثر مبتني بر شواهد و شرايط جامعه و نظام سلامت
3.راهکارهاي اداره و پيگيري موثر بيماران مبتني بر شواهد و شرايط جامعه
   • د: تومور مثانه
1.اپيدميولوژي و سبب شناسي با تاکيد بر عوامل محيطي
2.ارزيابي روشهاي تشخيصي زودرس و موثر مبتني بر شواهد و شرايط جامعه و نظام سلامت
3.راهکارهاي اداره و پيگيري موثر بيماران مبتني بر شواهد و شرايط جامعه
   • هـ : تومورهاي دستگاه گوارش( با تاکيد بر مري، معده و روده بزرگ)
1.اپيدميولوژي و سبب شناسي با تاکيد بر عوامل محيطي
2.ارزيابي روشهاي تشخيصي زودرس و موثر مبتني بر شواهد و شرايط جامعه و نظام سلامت
3.پاتولوژي و بيولوژي ملكولي تومورها
4.راهکارهاي اداره و پيگيري موثر بيماران مبتني بر شواهد و شرايط جامعه
   • و : سرطان ريه
1.مطالعات اپيدميولوژيک و اتيولوژيک
2.عوامل موثر در پيشرفت بيماري از نظر مراحل و نتايج درمان
3.راه هاي تشخيصي غيرتهاجمي و مرحله بندي آن
4.راهکارهاي اداره و پيگيري موثر بيماران مبتني بر شواهد و شرايط جامعه
[ پرش به بالا ]

2- سلامت روان

1.هنجاريابي آزمونهاي مربوط به افسردگي، اضطراب و اختلالات رفتاري کودکان
2.مطالعات اپيدميولوژيک و علت شناسي با تاکيد بر عوامل محيطي در ايجاد افسردگي، اضطراب، اختلالات رفتاري کودکان ، اعتياد و خودکشي
3.ارائه راهکارهاي پيشگيري و /يا درماني اثربخش و مبتني بر شواهد و شرايط جامعه در خصوص افسردگي، اضطراب، اختلالات رفتاري کودکان و اعتياد
4.مطالعات علت شناسي و اپيدميولوژيک و راهکارهاي پيشگيري از خودکشي

3- سلامت نوجوانان و جوانان

1.تعيين روشهاي ارتقاء سلامت جسمي و رواني نوجوانان و جوانان استان
2.علت يابي و ارائه روش هاي عملي براي پيشگيري از گرايش جوانان و نوجوانان به رفتارهاي پرخطر

4- وزن كم هنگام تولد (LBW)و نارسي

1.مطالعات اپيدميولوژيک و علت شناسي
2.مداخلات پيشگيري در مادر و كودك (با تاکيد بر سبک زندگي و عوامل محيطي)

5- هپاتيت

1.اپيدميولوژي و عوامل خطر در افراد نرمال و ميزبانهاي خاص
2.راهکارهاي اداره و پيگيري موثر بيماران مبتني بر شواهد و شرايط جامعه در هپاتيت حاد و مزمن
3.پيشگيري و نقش ايمن سازي در جامعه

6- ايدز و بيماريهاي آميزشي (STD)

1.غربالگري و بيماريابي در جامعه با تاکيد بر افراد پرخطر
2.مداخلات آموزشي و پيشگيري در جهت كاهش رفتارهاي پرخطر، تغيير نگرش و افزايش آگاهي با در نظر گرفتن آگاهي ، نگرش و رفتار گروه هاي مختلف جمعيتي بخصوص جوانان و نوجوانان

7- ‌سل و بيماريهاي ريوي

1.عوامل ايجاد کننده بيماريهاي انسدادي و تحديدي مزمن ريه و روشهاي پيشگيري و پيشرفت آنها
2.ارتقاء روشهاي بيماريابي سل
3.مقاومت هاي داروئي در سل

8- چاقي

1.بررسي الگوي چاقي در گروههاي سني مختلف
2.پيش بيني كننده هاي اضافه وزن و ارتباط آن با عوامل خطر محيطي و فردي
3.شيوع سندرم متابوليك در گروههاي مختلف جمعيتي و عوامل خطر آن
4.ارزيابي اثرات رژيم هاي تغذيه اي و تغيير شيوه زندگي در چاقي

9- امنيت غذا و كنترل كيفي مواد غذايي و بهبود کيفيت خدمات تغذيه اي

(با در نظر گرفتن مواد غذايي مصرفي شايع)
1.غني سازي مواد غذايي به منظور برطرف نمودن مشكلات شايع تغذيه اي در ايران (استئوپروز، كم خوني فقر تغذيه اي، كم غذايي، ...)
2.بررسي بقاياي تركيبات شيميائي در مواد غذائي و روش هاي پيشگيري
3.تعيين ميزان آلودگي هاي ميكروبي، قارچي و انگلي مواد غذايي و راههاي پيشگيري
4.بهبود عادات غذايي در گروههاي مختلف
5.طراحي ابزارهاي غذايي جديد براي ارزيابي وضعيت دريافت مواد غذايي قابل استفاده در مطالعات اپيدميولوژيك
6.تعيين شاخص هاي كفايت دريافت غذا در استان

10- ديابت

1.بررسي اپيدميولوژيك ديابت، IGT, IFG و عوامل خطر آن
2.مداخلات آموزشي و درماني موثر مبتني بر شواهد و شرايط جامعه و نظام سلامت جهت پيشگيري و درمان ديابت
3.فيتو فارماكولوژي گياهان دارويي

11- مديريت نظام سلامت( خدمات بهداشتي درماني)

1.مطالعه و بكارگيري شيوهاي مديريتي و راهبردي مناسب در سيستم بهداشتي و درماني
2.ارزشيابي روش هاي نوين غربالگري در تشخيص زودرس بيماري ها
3.بهبود هزينه- اثر بخشي خدمات سلامت
4.ارائه راهکار جهت بهبود پاسخگويي خدمات نظام سلامت
5.مدل هاي public-private mix در مديريت خدمات سلامت
6.پرستاري جامعه نگر (ارائه مدلهاي اجرايي و آموزشي)
7.رائه راهکار جهت گسترش آموزش علوم پزشکي جامعه نگر و مبتني بر دستاورد
8.پيشگيري و کنترل عفونت هاي بيمارستاني

12- آب سالم

1.كيفيت منابع آب مشروب از نظر استانداردهاي ملي
2.حذف آلاينده هاي مختلف آب مشروب و بهينه سازي عملكرد تصفيه خانه ها
3.شناسايي و آناليز آب هاي معدني آذربايجان از نظر قابليت شرب و اثرات درماني احتمالي

13- آلودگي محيط (زباله)

1.بازيافت زباله هاي شهري و امكان سنجي اقتصادي
2.ارزيابي اثرات زيست- محيطي و كنترل آلودگي هاي محل هاي دفع و دفن زباله

14- بيوتكنولوژي

1.توليد فرآورده های بيوتکنولوژيک (پروتئينهای داروئی، پپتيدها، آنزيمها، آنتي بادي هاي مونوكلونال و آنتی بيوتيکها)
2.غربالگری و تشخيص مولکولی بيماريهای شايع
3.بررسی پاتولوژی بيماريها بر اساس مطالعات بيولوژی ساختمانی
15- نانوتكنولوژي

1.نانو داروهای هدفمند ژنی: ژن درمانی و واكسن هاي DNA
2.هدف درماني مبتني بر نانو داروهاي هوشمند پليمري، ليپيدي و پروتئيني
3.مهندسی نانو بيومواد دارويی

16- گياهان دارويي

1.شناسايي بوتانيكي گياهان دارويي
2.فيتوفارماكولوژي گياهان دارويي مورد استفاده در بيماريهاي شايع منطقه
3.بررسي فيتوشيميايي گياهان دارويي منطقه شمالغرب

17- بهداشت دهان و دندان

1.تروماهاي فك و صورت: - اپيدميولوژي و عوامل خطر - مطالعات باليني در جهت بهبود روش هاي درماني
2.پوسيدگي هاي دنداني و تعيين DMFT در كودكان زير 12 سال ،‌ بررسي كارآيي روش هاي پيشگيري
3.شيوع و عوامل خطر بيماري هاي پريودنتال و تعيين رابطه اين بيماري ها با سلامت عمومي
4.كنترل عفونت :‌مقايسه روش هاي مختلف و تعيين روش هاي موثر
5.ارتقاي ميزان بهره مندي جامعه از خدمات دندانپزشکي
6.مطالعات كلينيكي در مورد استفاده از روش هاي مختلف ضد درد در دندانپزشكي

18- بيماري هاي ايسكميك قلبي وعوامل خطر آنها

1.مطالعه روي فارماكوتراپي بيماري هاي ايسكميك قلبي با استفاده از تركيبات طبيعي و صناعي جديد
2.اپيدميولوژي عوامل خطر شايع استان( کمبود فعاليت فيزيکي، سطح بالاي چربي هاي خون، فشار خون بالا، سيگار)
3.مطالعات مداخله اي جهت كاهش عوامل خطر شايع

19- حاملگي هاي پر خطر

1.ارائه راهکار جهت مراقبت هاي موثر پيش از بارداري و زايمان ( مبتني بر شواهد و شرايط جامعه)
2.پيشگيري و اداره موثر پره اکلامپسي
3.مطالعات اپيدميولوژيک، علت شناسي و پيشگيري از پارگي زودرس غشاها، ديابت حاملگي، بيماري هاي قلبي در حاملگي ، عفونتهاي حين حاملگي
4.روش هاي موثر تشخيصي و اداره بيماران مبتني بر شواهد و شرايط جامعه و نظام سلامت در پارگي زودرس غشاها، ديابت حاملگي، بيماري هاي قلبي در حاملگي ، عفونتهاي حين حاملگي
5.بررسي ميزان عوارض بجا مانده از زايمان در سيستم نگهدارنده و عضلات اسكلتي لگن در مادران و انتخاب مداخله اي مناسب
6.تعيين نقش عوامل محيطي و اجتماعي ( خشونت هاي خانوادگي،اشتغال، سواد و..) بر سلامت زنان

20- سوانح و حوادث

1.اپيدميولوژي و سبب شناسي سوانح و حوادث شايع استان ( سوختگي ها، حوادث جاده اي، خودکشي، مسموميت ها و حوادث خانگي)
2.ارائه الگوي مناسب جهت مداخلات پيشگيرانه و درماني به موقع (surveillance system)
3.بررسي وضعيت و ارائه روش نوين وكارآمد براي مراكز اورژانس استان (جهت امدادرساني و ارائه خدمات)
4.بررسي وضعيت آمادگي بهداشتي درماني در مقابله با بلاياي طبيعي و ارائه پيشنهاد بر اساس خصوصيات جغرافيايي و اجتماعي جامعه هدف
5.تعيين ميزان ناتواني هاي بعد از سوانح و حوادث و ارائه راهكار براي بازتواني و نوتواني
6.تعيين راهكارهاي افزايش همكاري هاي بين بخشي و مشاركت هاي مردمي در پيشگيري و كنترل سوانح و حوادث

21- بهبود كيفيت خدمات دارويي

1.توليد مواد اوليه دارويي و بومي سازي دانش مربوطه
2.تهيه فرمولاسيون هاي جديد دارويي با تاكيد بر سيستم هاي دارو رساني جديد
3.كنترل كيفي داروها لوازم بهداشتي و آرايشي با استفاده ازاستانداردهاي ملي و جهاني
4.بررسي و منطقي نمودن الگوي سهميه و توزيع و مصرف داروها در استان
5.مطالعه روي پايداري شيميايي ،‌يكنواختي توزيع ماده موثره و بيواكي والانسي فرآورده هاي دارويي