برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

 
* بيمارستان امام رضا (درمانگاه) بيمارستان امام رضا
(بخش)
بيمارستان
شهید مدنی
بیمارستان شهدا بیمارستان سینا کوریکولوم پژوهشی/بیمارستان کودکان*
مهر دکتر راشدی دکترامیرطاهری دکتر رنجبر دکتر شهیدزاده دکتر فلاح دکتر خیری
آبان دکتر خیری دکتر راشدی دکترامیرطاهری دکتر رنجبر دکتر شهیدزاده دکتر فلاح
آذر دکتر فلاح دکتر خیری دکتر راشدی دکترامیرطاهری دکتر رنجبر دکتر شهیدزاده
دي دکتر شهیدزاده دکتر فلاح دکتر خیری دکتر راشدی دکترامیرطاهری دکتر رنجبر
بهمن دکتر رنجبر دکتر شهیدزاده دکتر فلاح دکتر خیری دکتر راشدی دکترامیرطاهری
اسفند دکترامیرطاهری دکتر رنجبر دکتر شهیدزاده دکتر فلاح دکتر خیری دکتر راشدی
فروردین دکتر راشدی دکترامیرطاهری دکتر رنجبر دکتر شهیدزاده دکتر فلاح دکتر خیری
اردیبهشت دکتر خیری دکتر راشدی دکترامیرطاهری دکتر رنجبر دکتر شهیدزاده دکتر فلاح
خرداد دکتر فلاح دکتر خیری دکتر راشدی دکترامیرطاهری دکتر رنجبر دکتر شهیدزاده
تیر دکتر شهیدزاده دکتر فلاح دکتر خیری دکتر راشدی دکترامیرطاهری دکتر رنجبر
مرداد دکتر رنجبر دکتر شهیدزاده دکتر فلاح دکتر خیری دکتر راشدی دکترامیرطاهری
شهریور دکترامیرطاهری دکتر رنجبر دکتر شهیدزاده دکتر فلاح دکتر خیری دکتر راشدی
 
 
*در صورتیکه کوریکولوم پژوهشی ماهانه باشد این چرخه به این شکل ادامه می یابد واکر فقط دو هفته  آذر ماه باشد رزیدنت این ماه به کودکان خواهد رفت.
 
 
برنامه حضور در بخش رزيدنتهاي سال دوم
 
 
 
 
 
* بيمارستان امام رضا بيمارستان شهدا بیمارستان کودکان* بيمارستان سینا
مهر دكتر پیرانی دکتر گلعلی زاده دكتر امید بخش دكتر فسایی
آبان دکتر گلعلی زاده دكتر امید بخش دكتر فسایی دكتر پیرانی
آذر دكتر پیرانی دكتر فسایی دکتر گلعلی زاده دكتر امید بخش
دي دكتر امید بخش دكتر پیرانی دكتر فسایی دکتر گلعلی زاده
بهمن دكتر امید بخش دکتر گلعلی زاده دكتر فسایی دكتر پیرانی
اسفند دکتر گلعلی زاده دكتر فسایی دكتر پیرانی دكتر امید بخش
فروردین دكتر فسایی دكتر امید بخش دکتر گلعلی زاده دكتر پیرانی
اردیبهشت دكتر امید بخش دكتر فسایی دكتر پیرانی دکتر گلعلی زاده
خرداد دکتر گلعلی زاده دكتر پیرانی دكتر فسایی دكتر امید بخش
تیر دكتر پیرانی دکتر گلعلی زاده دكتر امید بخش دكتر فسایی
 
*رزیدنت سال دوم کودکان در صورت راه اندازی بخش Pain در بیمارستان شهید مدنی حضور خواهد داشت.
 
برنامه حضور در بخش رزيدنتهاي سال سوم
 
 
 
 
 
* بيمارستان
 امام رضا
بيمارستان کودکان بیمارستان شهدا کلاترال روماتولوژی
مهر دکتر فخری دکتر احمدی دکتر نظام دکتر خنده روی
آبان دکتر خنده روی دکتر فخری دکتر احمدی دکتر نظام
آذر دکتر نظام دکتر خنده روی دکتر فخری دکتر احمدی
دی دکتر احمدی دکتر نظام دکتر خنده روی دکتر فخری
 
 
* كلاترال بخش درد، تزریقات اسپاینال، بیهوشی بيمارستان
امام رضا
بیمارستان شهدا کلاترال* رادیولوژی/ارتوپدی
بهمن دکتر فخری دکتر نظام دکتر احمدی دکتر خنده روی
اسفند دکتر خنده روی دکتر فخری دکتر نظام دکتر احمدی
فروردین دکتر احمدی دکتر خنده روی دکتر فخری دکتر نظام
اردیبهشت دکتر نظام دکتر احمدی دکتر خنده روی دکتر فخری
 
 
 
* دو مورد کلاترال درد (بیهوشی) و کودکان اجباری  است. ولی دو هفته ارتوپدی میتواند به گروه دیگر مثلا کودکان یا درد تغییر یابد.
* دکتر سمندریان در مهر ماه در بیمارستان امام رضا و بخش کلاترال خواهد بود.