برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

طرح درس دروس ارائه شده توسط گروه فیزیک پزشکی درسطح دانشگاه علوم پزشکی تبریز
(دروس مقاطع غیرتحصیلات تکمیلی)
 
دانشکده محل ارائه طرح درسی رشته ومقطع فراگیران
بهداشت فیزیک اختصاصی 1
فیزیک اختصاصی 2
فیزیک عمومی
بیوفیزیک
کارشناسی بهداشت حرفه ای
کارشناسی بهداشت حرفه ای
کارشناسی مهندسی بهداشت محیط
کارشناسی آموزش بهداشت وارتقائ سلامت
داروسازی فیزیک داروسازی  دکتری حرفه ای داروسازی
پزشکی فیزیک پزشکی دکتری حرفه ای پزشکی
دندانپزشکی فیزیک پزشکی دکتری حرفه ای دندانپزشکی
پرستاری ومامائی فیزیک پزشکی وروباتیک کارشناسی اتاق عمل
تغذیه فیزیک عمومی کارشناسی صنایع غذائی
توانبخشی فیزیک صوت
فیزیک صوت
فیزیک برای فیزیوتراپی
کارشناسی گفتاردرمانی
کارشناسی شنوائی سنجی
کارشناسی فیزیوتراپی
سراب فیزیک عمومی
فیزیک حیاتی
بیوفیزیک
کارشناسی علوم آزمایشگاهی(ترم1)
کارشناسی علوم آزمایشگاهی(ترم 3)
کارشناسی بهداشت محیط
طرح دروس تخصصی تحصیلات تکمیلی (مقطع کارشناسی ارشد) فیزیک پزشکی
الف) دروس پیشنیاز

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

نظري

عملي

جمع

01

 زبان انگليسي عمومي

2

34

-

34

02

 رياضيات عمومي

2

34

-

34

03

 آمار زیستی

2

34

-

34

04

 اصول و مباني كامپيوتر و كاربرد كامپيوتر در پزشكي

3

34

34

68

05

 روش تحقيق در علوم پزشكي

2

26

17

43

06

 مبانی پردازش سیگنالهای حیاتی

2

26

17

43

07
 فیزیولوژی
 
2 34 - 34

08

 آناتومی

1

17

-

17

09

 بيولوژي سلولی وژنتیک

2

34

-

34

10

 فیزیک پرتوشناسی تشخیصی

2

34

-

34

11

 فيزيك اتمي و هسته‌اي

2

34

-

34

12

 سيستمهاي اطلاع رساني پزشكي*

1

9

17

26

جمع

 

23

349

85

435

*گذراندن اين درس براي همه دانشجويان الزامي است.

ب) دروس اختصاصی اجباری

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز

نظري

عملي

جمع

13

 اصول آشكارسازي و دزيمتري  پرتوها

2

26

17

43

کد درس 11

14

 سیستم های تصویربرداری تخصصی با اشعه ایکس

2

34

-

34

کد درس 10

15

 مبانی راديوبيولوژي

2

34

-

34

 

16

 حفاظت در برابر پرتوهاي یونیزان در مراکز پرتوپزشکی

2

26

17

43

کد درس 13

17

 فیزیک پزشکی هسته ای

2

26

17

43

کد درس 11 و 13

18

 فیزیک رادیوتراپی(1)

2

26

17

43

کد درس 13

19

 روش تصویربرداری با MR

1.5

26

-

26

کد درس 14

20

 امواج فراصوت و كاربرد آنها در پزشكي

1.5

17

17

43

 
21
 ليزر و كاربرد آن در پزشكي
 
1 17 - 17 کد درس 11

22

زبان انگليسي تخصصي

2

34

-

34

کد درس 01

23

 سمينار و کارآموزی

2

9

51

60

 

24

 پايان نامه

6

-

-

-

 

جمع

 

25

-

-

-

 


ج) دروس اختیاری

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز

نظري

عملي

جمع

25

پرتوهاي غير يونساز و حفاظت در برابر آنها

2

34

-

34

 کد درس 11

26

فيزيك راديوتراپي (2)

2

26

17

43

 کد درس 18

27

انكولوژي پرتوي

2

34

-

34

 کد درس 18

28

پايش محيط و دفع پسماندهاي پرتوزا

2

26

17

43

 کد 16و17و 18

29

کنترل كيفي در سيستمهاي راديولوژي

2

17

34

51

 کد درس 14

30

الكتريسيته، مغناطيس و كاربرد آن در پزشكي

1

17

-

17

 کد7 و8و9

31

نور و فيزيك ديدگاني

1

9

17

26

 

32

امواج فراصوت و کاربرد آنها در پزشکی 2

1.5

17

17

34

33

اصول فيزيكي دستگاههاي علوم آزمايشگاهي

2

26

17

43

 

34

پردازش تصاوير ديجيتال پزشكي

2

26

17

43

 کد درس 14

35

روش تصویربرداری با MR 2

2

26

17

43

کد درس 19

جمع

 

20

247

136

410