برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

طرح درس اساتید باکتری شناسی
 
طرح درس میکروب شناسی نظری دکتری پزشکی - دکتر رضایی (ترم بندی قدیم)
طرح درس باکتری شناسی پزشکی نظری دکتری پزشکی - دکتر رضایی (ترم بندی جدید)
طرح درس میکروب شناسی عملی دکتری پزشکی - دکتر پیرزاده
طرح درس ارتباط میکروارگانیسم ها با میزبان نظری ارشد میکروب شناسی - دکتر رضایی و دکتر قوطاسلو
طرح درس میکروب شناسی نظری کارشناسی پرستاری - دکتر آقازاده
طرح درس میکروب شناسی نظری کارشناسی مامایی - دکتر آقازاده
طرح درس میکروب شناسی عملی دکتری داروسازی - دکتر سروش
طرح درس میکروب شناسی 2 نظری کارشناسی بهداشت عمومی (مباحث باکتریولوژی) - دکتر سروش
طرح درس میکروب شناسی عمومی نظری کارشناسی تغذیه (مباحث باکتریولوژی) - دکتر سروش
طرح درس میکروب شناسی عمومی عملی کارشناسی تغذیه (مباحث باکتریولوژی) - دکتر سروش
طرح درس میکروب شناسی نظری دکتری داروسازی - دکتر پیرزاده و دکتر صمدی
طرح درس میکروبیولوژی عمومی نظری کارشناسی علوم و صنایع غذایی (مباحث باکتریولوژی) - دکتر پیرزاده
طرح درس میکروب شناسی نظری دکتری دندانپزشکی - دکتر قوطاسلو و دکتر صادقی
طرح درس میکروب شناسی مواد غذایی نظری دکتری باکتری شناسی پزشکی - دکتر افشین جوادی
طرح درس میکروب شناسی مواد غذایی عملی دکتری باکتری شناسی پزشکی - دکتر افشین جوادی
طرح درس باکتری شناسی عملی دانشجویان پزشکی  - دکتر جاوید صادقی
طرح درس میکروب شناسی عمومی علوم و صنایع غذایی  - دکتر جاوید صادقی
طرح درس پاتوبیولوژی (باکتری +ویروس) کارشناسی بهداشت محیط- دکتر محمد حسین سروش


 

طرح درس اساتید ویروس شناسی

طرح درس ویروس شناسی نظری دکتری پزشکی - دکتر آهنگر اسکوئی
طرح درس ویروس شناسی سیستماتیک (1) کارشناسی ارشد ویروس شناسی - دکتر آهنگر اسکوئی
طرح درس ویروس شناسی پزشکی ارشد ویروس - دکتر آهنگر اسکوئی
طرح درس ویروس شناسی نظری کارشناسی ارشد میکروب - دکتر آهنگر اسکوئی
طرح درس ویروس شناسی کارشناسی بهداشت عمومی - دکتر آهنگر اسکوئی
طرح درس ویروس شناسی نظری کارشناسی ارشد میکروب - دکتر بنازاده
طرح درس ویروس شناسی عملی کارشناسی ارشد میکروب - دکتر بنازاده
طرح درس سیستماتیک (1) نظری کارشناسی ارشد ویروس - دکتر بنازاده
طرح درس ویروس شناسی عملی (1) کارشناسی ارشد ویروس - دکتر بنازاده
طرح درس ویروس شناسی عمومی کارشناسی ارشد ویروس - دکتر بنازاده
طرح درس ویروس شناسی نظری دکتری پزشکی - دکتر بنازاده
طرح درس ویروس شناسی نظری دکتری دندانپزشکی - دکتر بنازاده
طرح درس باکتریولوژی و انگل شناسی کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل (مباحث ویروس شناسی) - دکتر بنازاده
طرح درس میکروب شناسی کارشناسی پرستاری (مباحث ویروس شناسی) - دکتر بنازاده
طرح درس میکروب شناسی عمومی کارشناسی تغذیه (مباحث ویروس شناسی) - دکتر بنازاده