پرسنل ریاست

  آقای رسول دهقان                                     خانم رحیمه اصغری
 مسئول دفتر ریاست                                  متصدی امور دفتری

شماره تماس :33364659 -33364672