برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دانشیاری

آقای دکتر مسعود شیر محمدی به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

مطالب/ آقای دکتر مسعود شیر محمدی به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

                           
      آقای دکتر مسعود شیر محمدی به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت. ...
پنجشنبه 29 فروردين 1398
آقای دکتر حجت پور فتحی به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

مطالب/ آقای دکتر حجت پور فتحی به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

                           
      آقای دکتر حجت پور فتحی به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت. ...
پنجشنبه 29 فروردين 1398
آقای دکتر علیرضا شفیعی به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

مطالب/ آقای دکتر علیرضا شفیعی به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

                           
      آقای دکتر علیرضا شفیعی به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت. ...
پنجشنبه 29 فروردين 1398
آقای دکتر سید ضیاالدین راثی هاشمی به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

مطالب/ آقای دکتر سید ضیاالدین راثی هاشمی به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

                           
      آقای دکتر سید ضیاالدین راثی هاشمی به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت. ...
پنجشنبه 29 فروردين 1398
آقای دکتر محسن عباس نژاد به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

مطالب/ آقای دکتر محسن عباس نژاد به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

                           
      آقای دکتر محسن عباس نژاد به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت. ...
پنجشنبه 29 فروردين 1398
آقای دکتر صمد بهشی روی به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

مطالب/ آقای دکتر صمد بهشی روی به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

                           
      آقای دکتر صمد بهشی روی به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت. ...
پنجشنبه 29 فروردين 1398
آقای دکتر کاووس شهسواری نیا  به مرتبه علمی دانشیاری  ارتقا یافت.

مطالب/ آقای دکتر کاووس شهسواری نیا به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

                           
      آقای دکتر کاووس شهسواری نیا  به مرتبه علمی دانشیاری  ارتقا یافت. ...
چهارشنبه 10 آبان 1396
آقای دکتر بهمن نقی پور باسمنج   به مرتبه علمی دانشیاری  ارتقا یافت.

مطالب/ آقای دکتر بهمن نقی پور باسمنج به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

                           
      آقای دکتر بهمن نقی پور باسمنج   به مرتبه علمی دانشیاری  ارتقا یافت. ...
شنبه 13 خرداد 1396
آقای دکتر کامران شادور به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

مطالب/ آقای دکتر کامران شادور به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

                           
      آقای دکتر کامران شادور به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت. ...
سه شنبه 19 بهمن 1395
خانم دکتر فاطمه خاکی خطیبی به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت

مطالب/ خانم دکتر فاطمه خاکی خطیبی به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت

                           
      خانم دکتر فاطمه خاکی خطیبی به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت ...
يکشنبه 19 دي 1395