برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دانشگاه علوم پزشکی تبریز - شماره 2

دکتر محمد رضا  صدقي پور به مرتبه علمي استادي ارتقاء يافت

مطالب/ دکتر محمد رضا صدقي پور به مرتبه علمي استادي ارتقاء يافت

                           
      دکتر محمد رضا  صدقي پور به مرتبه علمي استادي ارتقاء يافت ...
شنبه 21 بهمن 1391
دكتر جعفرسليمانپورمختارمانند به مرتبه علمي دانشياري ارتقاء يافت

مطالب/ دكتر جعفرسليمانپورمختارمانند به مرتبه علمي دانشياري ارتقاء يافت

                           
      دكتر جعفرسليمانپورمختارمانند به مرتبه علمي دانشياري ارتقاء يافت ...
شنبه 21 بهمن 1391
دكتر مهرزاد حاج عليلوي بناب به مرتبه علمي دانشياري ارتقاء يافت

مطالب/ دكتر مهرزاد حاج عليلوي بناب به مرتبه علمي دانشياري ارتقاء يافت

                           
      دكتر مهرزاد حاج عليلوي بناب به مرتبه علمي دانشياري ارتقاء يافت ...
شنبه 21 بهمن 1391
دكتر هاله ميكائيلي به مرتبه علمي دانشياري ارتقاء يافت

مطالب/ دكتر هاله ميكائيلي به مرتبه علمي دانشياري ارتقاء يافت

                           
      دكتر هاله ميكائيلي به مرتبه علمي دانشياري ارتقاء يافت ...
شنبه 21 بهمن 1391
دكتر ژينوس بيات ماكو به مرتبه علمي دانشياري ارتقاء يافت

مطالب/ دكتر ژينوس بيات ماكو به مرتبه علمي دانشياري ارتقاء يافت

                           
      دكتر ژينوس بيات ماكو به مرتبه علمي دانشياري ارتقاء يافت ...
شنبه 21 بهمن 1391
دكتر  شاهرخ اميري عزيزآباد به مرتبه علمي دانشياري ارتقاء يافت

مطالب/ دكتر شاهرخ اميري عزيزآباد به مرتبه علمي دانشياري ارتقاء يافت

                           
      دكتر  شاهرخ اميري عزيزآباد به مرتبه علمي دانشياري ارتقاء يافت ...
شنبه 21 بهمن 1391
دكتر محمدباقر حسيني به مرتبه علمي دانشياري ارتقاء يافت

مطالب/ دكتر محمدباقر حسيني به مرتبه علمي دانشياري ارتقاء يافت

                           
      دكتر محمدباقر حسيني به مرتبه علمي دانشياري ارتقاء يافت ...
شنبه 21 بهمن 1391
تاسيس موزه نشر

مطالب/ تاسيس موزه نشر

                           
      تاسيس موزه نشر ...
يکشنبه 15 بهمن 1391
برگزاري دوره  Advanced School  توسط دانشگاه علوم پزشكي مشهد با همكاري دانشكده علوم پزشكي نيشابور و ا

مطالب/ برگزاري دوره Advanced School توسط دانشگاه علوم پزشكي مشهد با همكاري دانشكده علوم پزشكي نيشابور و ا

                           
      برگزاري دوره  Advanced School  توسط دانشگاه علوم پزشكي مشهد با همكاري دانشكده علوم پزشكي نيشابور و ا ...
يکشنبه 15 بهمن 1391
پنجمين دوره جشنواره نوآوري و فناوري

مطالب/ پنجمين دوره جشنواره نوآوري و فناوري

                           
      پنجمين دوره جشنواره نوآوري و فناوري ...
پنجشنبه 5 بهمن 1391