برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

 
طرح دوره كارآموزي اعصاب
طرح دوره كارورزی اعصاب
فرم طرح درس روزانه -اعصاب - کار آموزي 15 جلسه
طرح درس دکتر آیرملو4جلسه
طرح درس دکتر آیرملو
طرح درس دکتر آیرملو
طرح درس دکتر طالبی
طرح درس دکتر طالبی
طرح درس دکتر طالبی
طرح درس دکتر یزدچی
طرح درس دکتر یزدچی
طرح درس دکتر یزدچی
طرح درس دکتر یزدچی
طرح درس دکتر سعید چارسوئی-آشنایی با کلیات فیزیک نوار مغزی
طرح درس دکتر سعید چارسوئی-نوار مغزی در صرع ایدیوپاتیک ژنرالیزه
طرح درس دکتر سعید چارسوئی-اکتیواسیون ها
طرح درس دکتر سعید چارسوئی-کار عملی الکترودگذاری در بخش نوار مغزی
طرح درس دکتر سعید چارسوئی-ساختار و تغییرات نوار مغزی در مرگ مغزی
طرح درس دکتر سعید چارسوئی-نوار مغزی در بیماریهای متابولیک
طرح درس دکتر سعید چارسوئی-ساختار و تغییرات نوار مغزی در انواع تشنجات حین خواب
طرح درس دکتر سعید چارسوئی-نوار مغزی در صرع های اکستراتمپورال
طرح درس دکتر سعید چارسوئی-کار عملی با نرم افزارهای نوار مغزی
طرح درس دکتر سعید چارسوئی-نوار مغزی در صرع میوکلونیک جوانان
طرح درس دکتر سعید چارسوئی-نوار مغزی در صرع لوب تمپورال
طرح درس دکتر سعید چارسوئی-نوار مغزی در صرع آبسانس
طرح درس دکتر هاشمیلر -پزشکی 1
طرح درس دکتر هاشمیلر -پزشکی 2
طرح درس دکتر هاشمیلر -پزشکی 3
طرح درس دکتر هاشمیلر -شنوایی شناسی
طرح درس دکتر هاشمیلر -فیزیوتراپی
طرح درس دکتر هاشمیلر -کاردرمانی
طرح درس دکتر هاشمیلر -گفتار درمانی

طرح درس خارج از دانشکده :

طرح درس دکتر آیرملو
طرح درس دکتر طالبی
طرح درس دکتر طالبی
طرح درس دکتر طالبی
طرح درس دکتر یزدچی
 طرح درس روزانه -اعصاب - مامايي (5 جلسه)


طرح درس دکتر چارسوئی
طرح درس دکتر نیکانفر
طرح  دکتر سوادی
طرح درس دکتر شعفی
طرح درس دکتر طاهر اقدم
 طرح درس دکتر یزدچی
طرح درس دکتر طالبی
طرح درس دکتر شیدا شعفی-سردرد
طرح درس دکتر شیدا شعفی-برخورد با بیمارکمایی