کمیته نظارت بر انجمن های دانشجویی

به منظورتقويت روحيه و بنيه علمي دانشجويان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای فعاليت‌هاي جمعي علمي و کارگروهی، افزایش مهارت های عملی و همچنین بهره‌گیری از توانمندی و خلاقیت آنان در تحقق پیشرفت علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاری و ایجاد کارآفرینی و بررسی صلاحیت هئیت موسس و صدور مجوز فعالیت، کمیته نظارت بر انجمن های‌ علمي دانشجويي دانشکده پزشکی تشکیل گردیده است.