جستجو :
 منوی اصلی
 
  گروه طب فیزیکی و توانبخشی

پیام مدیر گروه:
 

دکتر سید کاظم شکوری: رئیس دانشکده پزشکی
دكتر بینا افتخارسادات: مدیر گروه
دكتر محمد رهبر: معاون آموزش دوره پزشکی عمومی

دكتر فریبا اسلامیان: معاون آموزش تخصصي گروه
دكتر وحيده توپچي‌زاده: معاون  پژوهشی گروه
دکتر یعقوب سالک زمانی: عضو هیئت علمی گروه
دکتر علیرضا پیشگاهی : عضو هیت علمی گروه
دکتر ندا دولتخواه: مدیر مرکز تحقیقات


 

منشي گروه: محمدزاده

محل استقرار دفتر گروه: بيمارستان امام رضا (ع (
 
تلفن دفتر گروه 041- 33373967:

 

پست الکترونیکی گروه:

                                                 tbzpmr@gmail.com

 

 

کوريکولوم آموزشي

 

 برنامه استراتژیک گروه آموزشی طب فیزیکی وتوانبخشی

اهداف راهبردی رشته تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی

بیانیه اهداف و رسالت گروه آموزشی طب فیزیکی و توانبخشی

گزارش ارزشیابی درونی