برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

طرح درس خانم  دکتر سوسن کلاهي
طرح درس خانم دکتر سوسن کلاهي
طرح درس خانم دکتر سوسن کلاهي
طرح درس خانم دکتر ميترا نيافر
طرح درس  آقای دکتر علي تقي زاديه
طرح درس آقای دکتر علي تقي زاديه
طرح درس آقای دکتر علي تقي زاديه
طرح درس آقای دکتر حاجيعليلو
طرح درس دکتر بهرام نیک نفس ( 14 جلسه )
طرح درس آقای دکتر علي استادي
طرح درس آقای دکتر علي استادي
طرح درس آقای دکتر منوچهر خوشباطن
طرح درس آقای دكتر اكبر شريفي
طرح درس آقای دكتر اكبر شريفي
طرح درس آقای دكتر اكبر شريفي
طرح درس آقای دكتر اكبر شريفي
طرح درس آقای دكتر اكبر شريفي
طرح درس آقای دكتر اكبر شريفي
طرح درس آقای دكتر اكبر شريفي
طرح درس آقای دكتر اكبر شريفي
طرح درس آقای دكتر اكبر شريفي
طرح درس آقای دكتر اكبر شريفي
طرح درس آقای دكتر اكبر شريفي
طرح درس آقای دکترکورش مسندي شيرازي نژاد(3جلسه)
طرح درس آقای دکتر محمد رضا غفاري
طرح درس آقای دکتر علی اصغر ابراهیمی
طرح درس آقای  دکتر اعتمادی(11 جلسه)
طرح درس آقای دکتر صفا
طرح درس آقای دکتر صفا
طرح درس آقای دکتر صفا
طرح درس آقای دکتر صفا
طرح درس آقای دکتر صفا
طرح درس آقای دکتر صفا
طرح درس آقای دکتر صفا
طرح درس آقای دکتر هاشمی10 جلسه:طرح درس خارج از دانشکده


بيماريهاي روماتيسمال (دکتر سوسن کلاهي)-توانبخشي(2جلسه)

بيماريهاي روماتيسمال-دکتر حاجيعليلو فيزيوتراپي/کارشناسي

بيماري داخلي-دکتر جلال اعتمادي کارشناسي مامايي

بيماري داخلي-دکتر زهره صناعت -دندانپزشکي

بيماريهاي روماتيسمال-دکتر عليرضا خبازي-کارشناسي توانبخشي

بيماريهاي داخلي(2)حميد نوشاد کارشناسي فيزيوتراپي

بيماريهاي داخلي(گوارش)-دکتر کورش مسندي شيرازي نژاد -دکتري دندانپزشکي

بيماريهاي داخلي(کليه)-دکتر جاويد صفا کارشناسي مامائي

بيماريهاي روماتولوژي -دکتر محمد رضا نخجواني- توانبخشي(2جلسه)

دکتر علی اصغر ابراهیمی داخلی روماتولوژی کارشناس تکنسیین اتاق عمل

دکتر علی اصغر ابراهیمی -روماتولوژی-کارشناسی فیزیوتراپی

دکتر علی اصغر ابراهیمی-داخلی (روماتولوژی )-دندانپزشکی