آمار دانشجویان پزشکی


                                                     آمار دانشجویان پزشکی 
                                                            سال 1401
 
مقطع تعداد کل دانشجویان مهمان بین المللی پردیس
علوم پایه 900 19 106 242
مقدمات بالینی 390 20 43  -
کارآموزی 583 38 10  -
کارورزی 591 30 2 113