معاون تحقیقات

                                                                                                                               
                                                                            
                                                                                   دکتر حمید طیبی خسروشاهی
 
                                                                                                  گروه آموزشی : داخلی                                           
                                                                                                      مشاهده cv
                                                                                                       برنامه کاری  
                                                                                                 

دکتر مریم برادران 
جانشین معاون  تحقیقات 

برنامه هفتگی 

                                                                                           شماره تماس: 04133364667
                                                                                                                                 
   شرح وظایف: 
 
    1      برنامه ريزی و اتخاذ سياستهای مناسب در زمينه گسترش فعاليتهای پژوهشی دانشکده در راستای اولويتهای پژوهشی دانشگاه
2   اصلاح و تعديل آئين نامه های پژوهشی دانشکده
3   ارائه خدمات مشاوره ای در زمينه طرح های تحقيقاتی و پايان نامه های دانشجويی
4   ارزشيابی فعاليتهای پژوهشی اعضای هيات علمی و تنظيم گزارش ساليانه
5    برگزاری کارگاه های پژوهشی بر اساس نياز مخاطبين
6    بررسی و ارزيابی ارتقاء اعضای هيات علمی
7    ايجاد تسهيلات لازم جهت بهره گيری اعضای هيات علمی و دانشجويان از منابع اطلاعاتی
8    برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده
9    شرکت در جلسه شورای تحصيلات تکميلی دانشکده
10    شرکت در شورای پژوهشی دانشگاه
11    ارزشيابی فعاليت کارکنان حوزه معاونت پژوهشی دانشکده