برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

آرشیو اخبار ارتقاء

ارتقا

ارتقا

(4)

ارتقا آقای دکتر نیکزاد شهیدی از دانشیاری به استادی ( سال 1401)

شنبه 15 مرداد 1401
ارتقاء

ارتقاء

(5)

ارتقاء آقای دکتر سید حسین راستا از دانشیاری به استادی (سال 1401)

شنبه 8 مرداد 1401
ارتقاء

ارتقاء

(4)

ارتقاء خانم دکتر ساناز موسوی استادیاری به دانشیاری (سال 1401)

شنبه 8 مرداد 1401
ارتقاء

ارتقاء

(8)

ارتقاء آقای دکتر تورج اسودی استادیاری به دانشیاری (سال 1401)

شنبه 8 مرداد 1401
ارتقاء

ارتقاء

(3)

ارتقاء آقای دکتر رامین آژوغ استادیاری به دانشیاری ( سال1401)

شنبه 8 مرداد 1401
ارتقاء

ارتقاء

(4)

ارتقاء دکتر محسن محمد رحیمی استادیاری به دانشیاری (سال 1401)

شنبه 8 مرداد 1401
ارتقاء

ارتقاء

(2)

ارتقاء آقای دکتر آرش محققی استادیاری به دانشیاری
(سال 1401)

شنبه 8 مرداد 1401
ارتقاء

ارتقاء

(1)

ارتقاء آقای دکتر حمید طایفی نصر آبادی از دانشیاری به استادی (سال 1401)

شنبه 8 مرداد 1401
ارتقاء

ارتقاء

(3)

ارتقاء آقای دکتر میر محمد تقی مرتضوی استادیاری به دانشیاری (سال 1401)

شنبه 8 مرداد 1401
ارتقاء

ارتقاء

(3)

ارتقاء آقای دکتر امیر غفارزاد از استادیاری به دانشیاری (سال 1401)

شنبه 8 مرداد 1401