برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

آرشیو اخبار ارتقاء

آقای دکتر جواد میرزا آقازاده به مرتبه علمی استادی ارتقا یافت.

آقای دکتر جواد میرزا آقازاده به مرتبه علمی استادی ارتقا یافت.

(131)

...

پنجشنبه 29 فروردين 1398
آقای دکتر مسعود شیر محمدی به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

آقای دکتر مسعود شیر محمدی به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

(82)

...

پنجشنبه 29 فروردين 1398
آقای دکتر حجت پور فتحی به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

آقای دکتر حجت پور فتحی به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

(74)

...

پنجشنبه 29 فروردين 1398
آقای دکتر علیرضا شفیعی به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

آقای دکتر علیرضا شفیعی به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

(75)

...

پنجشنبه 29 فروردين 1398
آقای دکتر سید ضیاالدین راثی هاشمی به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

آقای دکتر سید ضیاالدین راثی هاشمی به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

(20)

...

پنجشنبه 29 فروردين 1398
آقای دکتر محسن عباس نژاد به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

آقای دکتر محسن عباس نژاد به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

(11)

...

پنجشنبه 29 فروردين 1398
آقای دکتر صمد بهشی روی به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

آقای دکتر صمد بهشی روی به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

(5)

...

پنجشنبه 29 فروردين 1398
آقای دکتر بابک عبدی نیا به مرتبه علمی استادی ارتقا یافت.

آقای دکتر بابک عبدی نیا به مرتبه علمی استادی ارتقا یافت.

(26)

...

پنجشنبه 29 فروردين 1398
خانم دکتر زهره صناعت به مرتبه علمی استادی ارتقا یافت.

خانم دکتر زهره صناعت به مرتبه علمی استادی ارتقا یافت.

(13)

...

پنجشنبه 29 فروردين 1398
آقای دکتر محمد آهنگرزاده رضایی به مرتبه علمی استادی ارتقا یافت.

آقای دکتر محمد آهنگرزاده رضایی به مرتبه علمی استادی ارتقا یافت.

(16)

...

پنجشنبه 29 فروردين 1398