برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی
تاریخ : چهارشنبه 21 فروردين 1398
کد 1996

مقاله برتر ماه فوریه 2019 در گروههای علوم پایه انتخاب شد.

مقاله برتر ماه- گروههای پایه
نویسنده مسئول مقاله: جناب آقای دکترفرهاد جدیدی
مقاله برتر ماه: فوریه 2019

Expert Opin Ther Targets. 2019 Feb;23(2):127-142.
CD73 as a potential opportunity for cancer immunotherapy.
Ghalamfarsa G1, Kazemi MH2,3, Raoofi Mohseni S2, Masjedi A4,5, Hojjat-Farsangi M6,7, Azizi G8, Yousefi M9, Jadidi-Niaragh F9,10.

Author information

1- Cellular and Molecular Research Center , Yasuj University of Medical Sciences , Yasuj , Iran.

2- Department of Immunology, School of Medicine , Iran University of Medical Sciences , Tehran , Iran.

3- Hematopoietic Stem Cell Research Center , Shahid Beheshti University of Medical Sciences , Tehran , Iran.

4- Immunology Research Center , Tabriz University of Medical Sciences , Tabriz , Iran.

5- Student Research Committee , Tabriz University of Medical Sciences , Tabriz , Iran.

6- Department of Oncology-Pathology, Immune and Gene therapy Lab, Cancer Center Karolinska (CCK) , Karolinska University Hospital Solna and Karolinska Institute , Stockholm , Sweden.

7-Department of Immunology, School of Medicine , Bushehr University of Medical Sciences , Bushehr , Iran.

8 -Non-Communicable Diseases Research Center , Alborz University of Medical Sciences , Karaj , Iran.

9- Drug Applied Research Center , Tabriz University of Medical Sciences , Tabriz , Iran.

10 -Department of Immunology, Faculty of Medicine , Tabriz University of Medical Sciences , Tabriz , Iran.

 
 
  • نوشته شده
  • توسط معصومه بهاری
  • تعداد بازدید 67
  • تایید شده
  • در 1398/01/21
  • ساعت 12:51