برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی
تاریخ : يکشنبه 20 مرداد 1398
کد 2033

مقاله برتر ماه جولای 2019 در گروههای علوم پایه انتخاب شد.

مقاله برتر ماه- گروههای پایه
نویسنده مسئول مقاله: جناب آقای دکتر فرهاد جدیدی
گروه آموزشی:ایمنی شناسی
مقاله برتر ماه:جولای
nt J Biol Macromol. 2019 Jul 15;133:436-445.
Downregulation of A2AR by siRNA loaded PEG-chitosan-lactate nanoparticles restores the T cell mediated anti-tumor responses through blockage of PKA/CREB signaling pathway.
Masjedi A1Hassannia H2Atyabi F3Rastegari A3Hojjat-Farsangi M4Namdar A5Soleimanpour H6Azizi G7Nikkhoo A8Ghalamfarsa G9Mirshafiey A10Jadidi-Niaragh F11.

Author information
1-Drug Applied Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran; Student Research Committee, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
2-Immunogenetic Research Center, Faculty of Medicine and Amol Faculty of Paramedical Sciences, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran.
3- Research Centre, Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4-Bioclinicum, Department of Oncology-Pathology, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden; The Persian Gulf Marine Biotechnology Medicine Research Center, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran.
5-Department of Dentistry, Faculty of Medicine and Dentistry, University of Alberta, Edmonton T6G 2E1, Canada.
6-Aging Research Institute, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
7-Non-Communicable Diseases Research Center, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran.
8-Drug Applied Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
9-Cellular and Molecular Research Center, Yasuj University of Medical Sciences, Yasuj, Iran.
10-Department of Immunology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
11-Immunology Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran; Department of Immunology, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. Electronic address: jadidif@tbzmed.ac.ir
.

 
  • نوشته شده
  • توسط معصومه بهاری
  • تعداد بازدید 117
  • تایید شده
  • در 1398/05/20
  • ساعت 8:15