جستجو :
 منوی اصلی
 
  تماس با ما کتابخانه

تماس با ما:

تبریز-خیابان گلگشت-خیابان عطار نیشابوری- دانشگاه علوم پزشکی تبریز-دانشکده پزشکی- طیقه اول – کتابخانه دانشکده  

5166614766کدپستی:

  Medical.librarian@chmail.com ایمیل:

33364658 : شماره تلفن و فکس

  Medical.librarian@chmail.com ایمیل:
 medllib@tbzmed.ac.ir  

    

برچسب ها :